Regulamin sklepu internetowego Direct Lures

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Direct Lures prowadzony jest przez RELAX DIRECT LURES ŁUKASZ KUREK I ARTHUR KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Stefana Żeromskiego 7A, 58-260 Bielawa, NIP 8822135658

 

 1. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem directlures.com.

   

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą w ramach Sklepu Direct Lures czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - RELAX DIRECT LURES ŁUKASZ KUREK I ARTHUR KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Stefana Żeromskiego 7A, 58-260 Bielawa, NIP 8822135658.

 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem directlures.com.

 

§3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Stefana Żeromskiego 7A, 58-260 Bielawa.

 2. Adres poczty elektronicznej: sklep@directlures.com.

 3. Numer telefonu: 74 833 42 12.

 4. Konsument może porozumieć się z Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

 

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się łączna cena za towar (wartość towarów łącznie) oraz koszty dostawy wskazane na stronach Sklepu.

   

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie 0 dni.

 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

  1. przelew,

  2. karta płatnicza lub kredytowa,

  3. przelew za pośrednictwem serwisu PayU.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na odpowiednich stronach Sklepu.

 4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę niezwłocznie, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Sprzedawcy podanych w niniejszym regulaminie.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Skutki odstąpienia od umowy:

  1. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;

  2. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

  4. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. W przypadku, gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

 

§7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.

 4. W reklamacji powinny się znaleźć min. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie do 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3. niniejszego regulaminu.

 7. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

§8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania min. z:

 1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,

 2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 

§9 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedawcę.

 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 3. Tutaj pobierzesz wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument.